REGIONÁLNÍ FUNKCE

   
Výkon regionálních funkcí je financován z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové neinvestiční dotace. Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven je podpořeno Ústeckým krajem.                        

Městská knihovna Žatec je od roku 2002 knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí v základních knihovnách regionu Žatecka a Podbořanska.

Pověření výkonem regionálních funkcí představuje výkon odborných knihovnických a metodických činností k zajištění knihovnických, bibliografických a informačních služeb v základních knihovnách regionu, zajištění všeobecné dostupnosti těchto služeb široké veřejnosti v obcích regionu a podporu odborných činností základních knihoven.

Výkon regionálních funkcí zahrnuje zejména:

1. poradenskou a konzultační činnost, poskytování odborných konzultací a rad, včetně metodických návštěv, a to ze všech oblastí knihovnické a informační činnosti a oblastí souvisejících s provozováním knihovny; praktickou pomoc při řešení odborných problémů,

2. statistiku knihovnických činností, metodickou i praktickou pomoc při zpracování statistických výkazů, včetně sběru a kontroly dat; jejich zpracování, vyhodnocení a využívání výsledků, hodnocení činnosti knihoven, 

3. vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů a porad, individuálního a kolektivního proškolování pro práci s výpočetní technikou, internetem, databázemi, multimédii, knihovními systémy (Tritius REKS), sledování legislativních změn a předávání informací o nových projektech pro knihovny,

4. tvorbu, distribuci a oběh výměnných fondů, zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů a jejich efektivní využití v základních knihovnách; akvizici, katalogizaci a technickou úpravu výměnných souborů; tvorbu a evidenci pohybu výměnného fondu,

5. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů základních knihoven zahrnuje fyzické revize, obsahové prověrky, dohledávky, opravy katalogizačních záznamů, odpisování knihovního fondu včetně zpracování protokolů,

6. nákup, zpracování a distribuci knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatelů obsluhovaných knihoven, financování regionálních funkcí z jiných zdrojů; zajištění akvizice a katalogizace souborného regionálního fondu včetně pořizování tiskových výstupů; tvorbu, oběh a distribuci výměnných souborů do základních knihoven, včetně evidence pohybu výměnného fondu s využitím automatizovaného knihovního systému Tritius,

7. podporu vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit, zahrnuje metodickou pomoc při pořádání vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit, podporu spolupráce se školami, sdílení námětů a prezentace příkladů dobré praxe; praktickou pomoc při pořádání komunitních aktivit,

8. servis automatizovaného knihovního systému, podporu zajištění servisních služeb automatizovaných knihovních systémů; automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách regionu je zajišťována prostřednictvím licencí Tritius REKS.

Kontakty:

Ludmila Králová  metodický pracovník regionálních funkcí
 e-mail:   kralova@mekzatec.cz
telefon:  415 243 243 nebo 702 103 958

Mgr. Radka Filková  ředitelka Městské knihovny Žatec
e-mail:     filkova@mekzatec.cz
telefon:  415 243 243 nebo 725 877 781


Město Žatec Ůstecký kraj Severočeská vědecká knihovna NK SKCR Vaše Literatura Čtení pomáhá Čte si rád Kamarádka knihovna Celé česko čte dětem ČBDB Magnesia Litera Portál české literatury Tichá linka Bookstart